Wspieraj klasę Twojego dziecka
przy okazji zakupów w internecie

Dołącz
1
Robisz zakupy w 1600+ sklepach internetowych
2
Płacisz tyle co zawsze
3
Średnio 2,5% wartości zakupów wraca do klasy Twojego dziecka
w akcji bierze udział ponad 1600 sklepów internetowych
do klasy wraca1-2% wartości zakupów
do klasy wraca1.8-3.5% wartości zakupów
do klasy wraca3.25% wartości zakupów
do klasy wraca5.75% wartości zakupów
do klasy wraca1.08% wartości zakupów
do klasy wraca2.5-3.5% wartości zakupów
do klasy wraca1-2% wartości zakupów
do klasy wraca4% wartości zakupów
do klasy wraca0.2-2% warości zakupów
do klasy wraca19-96 zł
do klasy wraca19-96 zł
do klasy wraca1.92% warości zakupów
do klasy wraca1-2.5% warości zakupów
do klasy wraca0.5% warości zakupów
do klasy wraca0.7-4.5% warości zakupów
do klasy wraca3.5% warości zakupów
do klasy wraca3% warości zakupów
do klasy wraca1-3% warości zakupów
do klasy wraca0.8% warości zakupów
do klasy wraca2% warości zakupów
do klasy wraca3% warości zakupów
do klasy wraca0.6-1.3% warości zakupów
do klasy wraca3-6% warości zakupów
do klasy wraca3% warości zakupów
do klasy wraca2.5% warości zakupów
do klasy wraca2.25% warości zakupów
do klasy wraca3.5% warości zakupów
do klasy wraca8zł
do klasy wraca2.5% warości zakupów
do klasy wraca0.5-5% warości zakupów
do klasy wraca4% warości zakupów
do klasy wraca3% warości zakupów
do klasy wraca4% warości zakupów
do klasy wraca1.65 - 6.25zł
do klasy wraca1.66-3.33% warości zakupów
do klasy wraca15 - 120zł
do klasy wraca0.95% warości zakupów
 
Zebrane środki możecie przeznaczyć np. na wycieczkę szkolną, zakup sprzętu sportowego czy nagrody na zakończenie roku szkolnego
Zacznij już teraz!
Od dzisiaj Twoje zakupy w internecie to wsparcie dla klasy Twojego dziecka!
Wypłata na konto Rady Rodziców, Trójki klasowej albo przedstawiciela klasy do 30 maja.
 
 
Zaproś rodzinę i przyjaciół
Im większa grupa tym więcej pieniędzy zbierzecie
Magda Filaber o FaniMani
Sprytni Rodzice... oszczędzają
Aktualne rabaty:
Do dzieła!
Wybierz szkołę i klasę
Dołączając akceptujesz Regulamin Akcji Sprytni Rodzice
prowadzonej przez Fundację FaniMani
Dołączę i co dalej? Klikając dołącz przejdziesz na stronę rejestracji na FaniMani.pl.
Po rejestracji zainstaluj rozszerzenie do przeglądarki, które automatycznie będzie wskazywać partnerów akcji.
Na swoim koncie na FaniMani.pl będziesz sprawdzać zebranę kwotę.

Więcej informacji i odpowiedzi na najczęstsze pytania w centrum pomocy
Akcja "Sprytni Rodzice" prowadzona jest przez Fundację FaniMani z siedzibą w Poznaniu.
ul. Czesława Miłosza 3, 60‑461 Poznań,
KRS: 0000507234 email: info@fanimani.pl już 4 000 470,10 zł zebrane przy okazji
zakupów dzięki FaniMani.pl
Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z serwisu Sprytni Rodzice, zgadzasz się na użycie plików cookie.

Regulamin Akcji Sprytni Rodzice

 1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Akcji Sprytni Rodzice.
 2. Definicje
 1. Organizator Akcji Sprytni Rodzice (dalej Organizator Akcji) - Fundacja FaniMani, ul. Czesława Miłosza 3, 60-461 Poznań, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507234
 2. Beneficjent - społeczność szkolna lub pozaszkolna (klasa szkolna, drużyna sportowa, koło zainteresowań) posiadająca profil w Portalu FaniMani.pl 
 3. Akcja Sprytni Rodzice (dalej Akcja) - organizowany przez Organizatora projekt, którego celem jest wsparcie Beneficjentów w zebraniu środków na określone przez Beneficjenta cele edukacyjne, dydaktyczne  i/lub wychowawcze oraz umożliwienie Wspierającym wsparcia finansowego Beneficjentów poprzez narzędzia i zasoby udostępniane przez Organizatora
 4. Wspierający - osoba - użytkownik portalu FaniMani.pl, który dokonał rejestracji w Portalu poprzez stronę internetową Akcji - www.sprytnirodzice.org.pl
 5. Portal FaniMani.pl (dalej Portal) - serwis internetowy prowadzony przez Fundację FaniMani
 1. Organizator Akcji Sprytni Rodzice:
 1. dostarcza internetową platformę informacyjną i rozliczeniową, która umożliwi przeprowadzenie i rozliczenie Akcji,
 2. prowadzi działania mające na celu dostarczenie zasobów niezbędnych do przeprowadzenia Akcji,
 3. Dokonuje rozliczenia Akcji i wypłaty darowizn na rzecz Beneficjentów.
 1. Czas trwania Akcji - kluczowe terminy i daty
 1. Zbieranie darowizn możliwe jest przez cały rok kalendarzowy.
 2. Po 31 marca danego roku Organizator Akcji podejmie działania w celu ustalenia właściwego numeru rachunku bankowego Beneficjenta.
 3. Pierwsza wypłata darowizn nastąpi do 31 maja danego roku; kolejna wypłata nastąpi do 31 sierpnia danego roku.
 4. Po zakończeniu roku szkolnego, tj. po terminie określonym corocznie przez ministra właściwego dla edukacji Wspierający ma prawo do zmiany Beneficjenta.
 5. Po rozpoczęciu roku szkolnego tj. po terminie określonym corocznie przez ministra właściwego dla edukacji niewypłacone darowizny zostaną przeniesione na rzecz nowego Beneficjenta wskazanego przez Wspierającego.
 1. Wypłata darowizn nastąpi na rachunek bankowy wskazany Organizatorowi przez przedstawiciela Beneficjenta poprzez oświadczenie, którego treść Organizator Akcji dostarczy przedstawicielowi Beneficjenta.
 2. Dla korzystania z Portalu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies z dostępem do sieci Internet.
 3. W celu zarejestrowania w Portalu konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
 4. Umowy zawierane pomiędzy Organizatorem Akcji a Wspierającymi zawierane i rozwiązywane są za pośrednictwem Portalu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz regulaminy Portalu.
 6. W przypadku sporów sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2018 r.
 8. Organizatorowi Akcji przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
 1. dostosowaniem Akcji lub Portalu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Portalu;
 2. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
 3. zmianą funkcjonalności usług;
 4. zwiększeniem konkurencyjności Portalu;
 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Wspierającego.
 2. W przypadku gdy Wspierający nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Wspierający powinien wysłać informację o tym na adres info@fanimani.pl co będzie skutkować wypowiedzeniem umowy pomiędzy Wspierającym a Organizatorem Akcji, ze skutkiem z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

.